Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret – Sukcesja królewska

DEKRET
z dnia 25 sierpnia 2018 r.

o sukcesji królewskiej

My, Alfred, król Dreamlandu i Scholandii,
pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej,
senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji etc.,

stanowimy, co następuje:

Art. 1. 1. Król dysponuje tronem.

2. W przypadku, gdyby Król ustąpił z tronu bez wyznaczenia następcy albo został złożony z tronu, tronem dysponuje Konwent Seniorów, a w dalszej kolejności wspólnota obywateli dreamlandzkich.

Art. 2. 1. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o „królu seniorze”, należy przez to rozumieć osobę noszącą tytuł monarszy króla seniora albo królowej seniorki, zasiadającą w przeszłości na tronie Królestwa Dreamlandu.
2. Starszeństwo królów seniorów ocenia się według dawności panowania: najstarszym jest król senior, który najwcześniej zasiadł na tronie.

Art. 3. Król może ustąpić z tronu na rzecz wyznaczonego następcy, wyznaczywszy go uprzednio albo wyznaczając go jednocześnie z ustąpieniem z tronu, albo też bez wyznaczenia następcy.

Art. 4. 1. Jeśli Król ustąpił z tronu bez wyznaczenia następcy, najmłodszy z królów seniorów dysponujących w czasie ustąpienia z tronu obywatelstwem dreamlandzkim zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy mu.
2. Do Konwentu Seniorów wchodzą oprócz niego ci królowie seniorzy, którzy zgłoszą się doń w ciągu następnego tygodnia.
3. Po ustaleniu się jego składu, Konwent Seniorów wyznacza następcę tronu, stanowiąc jednomyślnie, a na zarządzenie przewodniczącego w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
4. Jednocześnie z wyznaczeniem nastepcy tronu Konwent Seniorów rozwiązuje się.

Art. 5. 1. Jeśli brak króla seniora powołanego do zwołania Konwentu Seniorów albo jeśli Konwent Seniorów nie wyznaczył następcy tronu w ciągu dwóch tygodni od ustalenia się jego składu, następcę tronu wybiera się w powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych wyborach.
2. Przepisy o wyborach Premiera Rządu Królewskiego stosuje się odpowiednio.

Art. 6. 1. Ustępując z tronu bez wyznaczenia następcy, Król może ustanowić regencję.
2. Jeśli tego nie uczynił, regencja rozpoczyna się z mocy prawa, a urząd Regenta przypada królowi seniorowi powołanemu do zwołania Konwentu Seniorów.
3. Jeśli z kolei tego brak, regencję ustanawia Parlament Królewski.

Art. 7. Traci moc dekret królewski z dnia 16 kwietnia 2017 r. o sukcesji królewskiej.

Art. 8. Dekret wchodzi w życie z początkiem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Alfred, rex