Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW ws. powołania Prezesa FAIP (Witt) [arch.]

BPSK Nr 2893
FDKD 23/1508

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie powołania Prezesa Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych.

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych,

zarządza się, co następuje:

I. Powołuje się Jego Ekscelencję Hansa von Witta na stanowisko Prezesa Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych.

II. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło de la Vega
Minister Spraw Wewnętrznych