Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Hasseland)

BPSK nr 3414
FDKD nr 23/2336
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 28 kwietnia 2013 roku

Ja, Paul diuk von Panevnick, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z Woli i w Imieniu Jego Królewskiej Mości Króla Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzerena Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Uznając przedstawiony poniższy Traktat o wzajemnym uznaniu i wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Hasselandu, podpisany przez przedstawicieli Królestwa Dreamlandu i Królestwa Hasselandu 17 kwietnia 2013 roku, za słuszny i celowy, ratyfikuję go i uznaję za wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Paul diuk von Panevnick
Regent Królestwa

 
Traktat o wzajemnym uznaniu i wznowieniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu a Królestwem Hasselandu
W dniu 17 kwietnia 2013 roku
w Dreamopolis Królewskim
Wysokie Układające się Strony:
JKM Marcin I Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym i Królestwa Dreamlandu;
oraz
JKM Piotr Paweł I, Król Hasselandu, etc.
w imieniu własnym i Królestwa Hasselandu;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i wznowieniu stosunków dyplomatycznych:Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony wznawiają niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

W imieniu Królestwa Dreamlandu:
(-) Simon diuk McMelkor, Premier Rządu Królewskiego i Minister Spraw Zagranicznych

W imieniu Królestwa Hasselandu:
(-) Piotr Paweł I, Król Hasselandu