Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Opinia NSK – polityka zagraniczna Prowincji

BPSK Nr 358
UWAGA
Data ogłoszenia do data wprowadzenia do starej BPSK.

Odpowiedź Sądu w sprawie zapytania senatorskiego z dnia 3 sierpnia 2002 roku, dotyczącego interpretacji przepisów konstytucyjnych związanych z właściwością kompetencyjną w zakresie ustalania i prowadzenia polityki zagranicznej przez Federację.

Treść zapytania Senatu:
„Czy wedle Konstytucji Królestwa Dreamland możliwa jest indywidualna aktywność zagranicza poszczególnych Prowincji na rzecz Krolestwa Dreamland stosujac ustalona przez wladze federalne polityke zagraniczna?”

Sąd w imieniu Jego Królewskiej Mości obradując w pełnym składzie orzeka co następuje:

Konstytucja Federalna jednoznacznie kwalifikuje politykę zagraniczną jako leżącą w wyłącznym zakresie kompetencji władz federalnych. Dotyczy to zarówno jej ustalania jak i realizacji, przy czym językowo-logiczna wykładnia artykułu 10 pkt. 1 ponad wszelką wątpliwość prowadzi do wniosku, iż obydwa te elementy są ze sobą nirozerwalnie związane i pozostają w wyłącznej kompetencji władz federalnych. Stanowisko to potwierdza art. 11, który wyraźnie w sposób negatywny zastrzega prowadzenie polityki zagranicznej dla właściwości kompetencyjnej Federacji, nawet jeśli w kwestii tej władze federalne nie dysponują innymi podstawami prawnymi ani źródłami prawa poza Konstytucją. Artykuly 28 i 40 dają podstawę do dalszego zawężenia interpretacji i wniosków płynących z wykładni art 10 i art 11. Postanowienia te, w duchu art 10 i 11 kierują sprawy zagraniczne do realizacji przez konkretne organy federalne: Króla i Rząd. Sąd pragnie zwłaszcza zwrócić uwagę na art. 28 pkt 4. ustawy zasadniczej. Ustawodawca nie bez potrzeby wskazuje właśnie na Króla jako reprezentanta Królestwa w polityce zagranicznej i jej głównego koordynatora oraz architekta. Polityka zagraniczna, potrzebując jasno jednego jej realizatora (w duchu Konstytucji) nie bez potrzeby została nie tylko przekazana wyłącznej kompetencji władz federalnych, ale nawet ustawodawca wskazał na Króla, jako ten organ federalny, na którym powinna ciążyć główna odpowiedzialność za ustalenie i prowadzenie polityki zagranicznej przez Królestwo, przy czym, jak już wspomniano, zgodnie z art. 10 pkt. 1 obydwa te elementy są nierozerwalne. Art. 40 przekazuje większość szczegółowych działań w zakresie polityki zagranicznej Rządowi Federalnemu, który jako pochodzący z nominacji Króla jest realizatorem jego kompetencji w zakresie realizacji polityki zagranicznej. Zatem polityka zagraniczna nie tyle ma być ustalana i realizowana przez władze federalne, co nawet powinna być ustalana i realizowana przez Króla i Rząd Federalny.

Zatem, ponad wszelką wątpliwość, zarówno interpretacja przytoczonych artykułów, jak i ogólny duch Konstytucji, wynikający z wykładni systemowej, nie dopuszcza możliwości ustalania ani realizowania przez poszczególne prowincje (kraje członkowskie) polityki zagranicznej, ani w imieniu Federacji, ani też w imieniu swoim i każda indywidualna aktywność prowincji w tym zakresie musi być w świetle konstytucji uznana za niezgodną z prawem federalnym. Na forum międzynarodowych zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Dreamlandu samodzielną podmiotowość ma jedynie Królestwo Dreamland jako Federacja i jedynie jako Federacja może wstępować do organizacji międzynarodowych (co potwierdza art. 13 – rozszerzająca wykładnia tego przepisu jest niedopuszczalna). Indywidualne występowanie prowincji na forum międzynarodowym oraz ich indywidualne członkostwo w organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza gdyby nakładało to na nie zobowiązania, jest niezgodne z porządkiem konstytucyjnym Dreamlandu.