Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy granicznej (Solardia)

BPSK Nr 3598
FDKD Nr 23/2580

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 18 czerwca 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając poniższą umowę graniczną zawartą pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Wielkim Księstwem Solardii podpisaną przez Nas oraz przez przedstawiciela Wielkiego Księstwa Solardii 14 czerwca 2013 roku, za słuszną i celową, ratyfikujemy ją i uznajemy za wiążącą.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

Załączniki:

Jego Królewska Mość
MARCIN I MIKOŁAJ
Król Dreamlandu i Elderlandu,

oraz

Jego Książęca Mość
MORFEUSZ LUCJUSZ TYLER
Wielki Książę Solardii,

zawierają:

UMOWĘ
w sprawie delimitacji wspólnej granicy

Artykuł 1.
Zawarciem niniejszej umowy Wysokie Układające się Strony ustalają i potwierdzają przebieg wspólnej granicy państwowej dzielącej Królestwo Dreamlandu i Wielkie Księstwo Solardii oraz wytyczają szlaki żeglugowe biegnące przez terytoria morskie podzielone na podstawie tej umowy.

Artykuł 2.
1. Wysokie Układające się Strony respektują definicje, standardy i metody delimitacji granic państwowych uznawanych przez Mikronacyjne Forum Kartograficzne.
2. W umowie stosuje się nazwy określone w artykule 14 Traktatu zawartego dnia 2 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia Mikronacyjnego Forum Kartograficznego, zwanego dalej „Traktatem”.
3. Podane w umowie odległości są wyrażone w miarach uniwersalnych.

Artykuł 3.
1. Wysokie Układające się Strony oświadczają, iż dzieli ich wyłącznie granica morska na dwóch odcinkach granic. Na południowym dla Królestwa Dreamlandu a północnym dla Wielkiego Księstwa Solardii odcinku granica przebiega przez akweny o nazwach: Morze Micero (w części wschodniej), Cieśnina Solardyjska i Morze Mityczne (w części południowo-zachodniej). Na wschodnim dla Królestwa Dreamlandu a zachodnim dla terytorium zamorskiego Wielkiego Księstwa Solardii (Czarnozamcze) granica przebiega przez akweny o nazwach: Morze Surmalajskie (w części południowej, południowo-wschodniej) i Morze Czarne.
2. Granica morska na odcinku opisanym w ust. poprzedzającym zdanie drugie oddziela morze terytorialne i wyłączną morską strefę wpływów Królestwa Dreamlandu, położone na północ od granicy, o której mowa w ust. 4, od morza terytorialnego i wyłącznej morskiej strefy wpływów Wielkiego Księstwa Solardii, położonych na południe od niej.
3. Granica morska na odcinku opisanym w ust. 1 zdanie trzecie oddziela wyłączną morską strefę wpływów Królestwa Dreamlandu, położoną na zachód od granicy, o której mowa w ust. 4, od wyłącznej morskiej strefy wpływów Wielkiego Księstwa Solardii, położonej na wschód od niej.
4. Granica morska między Wysokimi Układającymi się Stronami biegnie:
(1) na odcinku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 wzdłuż linii granicznej łączącej kolejno prostymi następujące punkty (z wschodu na zachód) o współrzędnych: [45°35’W, 7°30’N]; [49°50’W, 6°15’N]; [51°W, 6°30’N]; [52°45’W, 7°N] i [61°W, 8°30’N];
(2) na odcinku, o którym mowa w ust. 1 zdanie trzecie i ust. poprzedzającym wzdłuż linii granicznej łączącej kolejno prostymi następujące punkty (z wschodu na zachód) o współrzędnych: [33°30’W, 20°45’N]; [34°30’W, 19°N] i [35°W, 13°30’N].
5. Łączna długość granicy morskiej, o której mowa w ust. poprzedzającym pkt. 1 wynosi 949,707 km, natomiast łączna długość granicy morskiej, o której mowa w ust. poprzedzającym pkt. 2 wynosi 452,295 km.
6. Współrzędne geograficzne wyznaczające krańcowe punkty granic morskich pomiędzy Wysokimi Układającymi się Stronami mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy linia graniczna mogłaby być skrócona lub wydłużona wskutek delimitacji granic państwowych Wysokich Układających się Stron z państwami trzecimi, w momencie zawarcia z nimi odpowiednich umów.
7. W razie zajścia okoliczności, o których mowa w ust. poprzednim Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wydania zgodnych oświadczeń w sprawie zmian długości wzajemnych granic, podając nowe informacje, jak w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu.

Artykuł 4.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie składać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych do obszarów morskich podzielonych na podstawie niniejszej umowy uznając zgodnie wytyczoną granicę państwową jako ostateczną.

Artykuł 5.
Przebieg granicy państwowej pokazano w załączniku do niniejszej umowy.

Artykuł 6.
1. Wysokie Układające się Strony tworzą międzynarodowe szlaki żeglugowe według tras oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Każdy szlak żeglugowy stanowi pas szerokości 10’ (10 km).
3. Królestwo Dreamlandu wytycza Południowodreamlandzki Szlak Żeglugowy biegnący z wschodu na zachód przez punkty o współrzędnych: [34°57’W, 14°18’N]; [36°15’W, 13°30’N]; [38°30’W, 11°26’N]; [39°W, 11°5’N]; [39°30’W, 11°N]; [43°W, 10°52’N]; [44°18’W, 10°30’N]; [45°40’W, 9°50’N]; [46°52’W, 8°56’N]; [47°36’W, 8°6’N]; [48°28’W, 6°42’N]; [49°50’W, 6°15’N]; [51°W, 6°30’N]; [52°45’W, 7°N]; [53°35’W, 7°3’N]; [55°25’W, 8°20’N]; [56°7’W, 8°52’N]; [58°45’W, 9°N]; [61°W, 9°N]. Szlak tak wytyczony biegnie na odcinku od punktu [48°28’W, 6°42’N] do punktu [53°35’W, 7°3’N] wzdłuż linii granicznej wytyczonej zgodnie z przepisami art. 3 ust. 4 pkt. 1 niniejszej umowy, na co zgodę wyraża Wielkie Księstwo Solardii. Szlak biegnie przez wyłączną morską strefę wpływów Królestwa Dreamlandu, z wyjątkiem odcinka od punktu [48°28’W, 6°42’N] do punktu [49°50’W, 6°15’N] biegnącym wzdłuż linii granicznej między Wysokimi Układającymi się Stronami oddzielającej ich wyłączne morskie strefy wpływów, i dalej do punktu [53°35’W, 7°3’N] biegnącym wzdłuż linii granicznej między Wysokimi Układającymi się Stronami oddzielającej ich morza terytorialne. Całkowita długość szlaku wynosi 1.729,738 km.
4. Wysokie Układające się Strony wytyczają szlak żeglugowy biegnący z południa na północ przez punkty o współrzędnych: [35°W, 13°30’N]; [34°57’W, 14°18’N]; [34°30’W, 19°N]; [34°25’W, 20°45’N]. Całkowita długość szlaku wynosi 436,406 km.
5. Wysokie Układające się Strony wytyczają Szlak Żeglugowy Micero biegnący z północy na południe przez punkty o współrzędnych: [56°45’W, 10°20’N]; [58°45’W, 9°N]; [61°W, 6°15’N]. Całkowita długość szlaku wynosi 357,412 km.
6. Na szlakach żeglugowych o których mowa w ust. 3-5 Wysokie Układające się Strony zapewniają nieskrępowany fracht flot cywilnych wszystkich bander z poszanowaniem prawa państwa przez które przebiega szlak, a przypadku szlaków biegnących wzdłuż linii granicznej wyznaczonej niniejszą umową – prawa międzynarodowego.
7. Na szlakach żeglugowych o których mowa w ust. 3 i 4 biegnących wzdłuż linii granicznej wyznaczonej niniejszą umową Wysokie Układające się Strony zapewniają sobie nawzajem nieskrępowany fracht własnych flot wojennych, a Królestwo Dreamlandu zapewnia nieskrępowany fracht floty wojennej Wielkiego Księstwa Solardii na odcinku Południowodreamlandzkiego Szlaku Żeglugowego od jego punktu krańcowego na wschodzie leżącego na granicy z Wielkim Księstwem Solardii do punktu o współrzędnych [48°28’W, 6°42’N].
8. Bezpieczeństwo żeglugi na odcinkach szlaków żeglugowych o których mowa w ust. 3-5 biegnących wzdłuż linii granicznej Wysokie Układające się Strony zapewniają wspólnie, a na pozostałych odcinkach tych szlaków ta Wysoka Układająca się Strona, przez terytorium której te biegną.

Artykuł 7.
Umowa wchodzi w życie w 7 dni od ratyfikacji przez Wysokie Układające się Strony.

Zawarto 14 czerwca 2013 roku w Królewskim Mieście Ekorre.

Królestwo Dreamlandu
(-) Marcin Mikołaj, R.

Wielkie Księstwo Solardii
(-) Morfeusz Tyler