Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Bialenia)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając poniższy traktat podpisany przez Naszego Premiera w dniu 15 listopada 2014 roku w Wolnogradzie za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Republiką Bialeńską

zawarty w dniu 15 listopada 2014 roku w Wolnogradzie

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj
Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;

reprezentowany przez:

Jego Ekscelencję Daniela von Witta
Premiera Rządu Królewskiego

oraz

Jego Ekscelencja Jan Kaniewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej

reprezentowany przez:

Jego Ekscelencję Adama Aleksandra von Vincisa-Dostojewskiego

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Republice Bialeńskiej oraz przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Podpisali:

w imieniu Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Królewskiego

w imieniu Republiki Bialeńskiej
(-) Jan Kaniewski

Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) Adam Aleksander von Vincis-Dostojewski
Przedstawiciel Prezydenta Republiki Bialeńskej