Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MSW ws. zmiany RF MSW ws. przyporządkowania podmiotów finansów publicznych

BPSK nr 5709
FDKD nr 23/6097

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 października 2016 roku

w sprawie zmiany Rozporządzenia w sprawie przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych

Na podstawie art. 6 ust. 2 zdanie drugie Ustawy Federalnej z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych, rozporządza się, co następuje:

Art. 1.
W Rozporządzeniu Federalnym Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2016 roku w sprawie przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu pkt. 13 w art. 3 w brzmieniu: „(13) Biblioteka im. Świętej Róży.”.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Markocjusz van Koller
Minister Spraw Wewnętrznych