Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji paktu obronnego (Elderland)

BPSK nr 6487

Ekorre, dnia 6 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

ratyfikujemy Pakt Obronny, zawarty z Królestwem Elderlandu dnia 27 października 2017 r. w Elderze. Tekst Traktatu zawiera załącznik.

***

PAKT OBRONNY

Wysokie Układające się Strony – Królestwo Dreamlandu i Królestwo Elderlandu – zawierają poniższy Pakt:

ART. 1.
Wysokie Układające się Strony uznają, że zbrojna napaść na co najmniej jedną z nich jest napaścią na obie Wysokie Układające się Strony i zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych przeciwdziałań w zakresie ustalonym szczegółowymi porozumieniami właściwych organów Wysokich Układających się Stron.

ART. 2.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współdziałania na polu dyplomatycznym i wojskowym względem państw trzecich w celu ochrony bezpieczeństwa swoich obywateli i granic oraz słusznych interesów, jeżeli nie pociągają one za sobą naruszania praw innych państw. Zakres współdziałania jest ustalany każdorazowo na podstawie odpowiednich porozumień właściwych organów Wysokich Układających się Stron.

ART. 3.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie wszelkiej potrzebnej pomocy dyplomatycznej, wojskowej bądź innej w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości lub bezpieczeństwa jednej z nich.

ART.4.
Wysokie Układające się Strony w celu realizacji postanowień niniejszego paktu dopuszczają stacjonowanie i przemieszczanie przez terytorium jednej Strony sił zbrojnych drugiej Strony:
– w czasie pokoju – tylko na zasadzie wzajemności;
– w czasie wojny – na terytorium tej Wysokiej Układającej się Strony, która jest zagrożona lub dotknięta napaścią;
na podstawie odpowiednich porozumień organów administracji wojskowej Wysokich Układających się Stron.

ART.5.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współpracy dyplomatycznej i wojskowej z sojusznikami Wysokich Układających się Stron, w sytuacji i w zakresie w jakim jest to wymagane do realizacji zadań niniejszego Paktu. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej notyfikacji porozumień o podobnym charakterze zawieranymi z państwami trzecimi.

ART.6.
Pakt wchodzi w życie w momencie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

(—) Karolina Aleksandra