Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawa federalna o Parlamencie Królewskim

BPSK nr 6499

USTAWA FEDERALNA
z dnia 12 listopada 2017 roku
[ogłoszona 20 listopada 2017 roku]

o Parlamencie Królewskim

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli politycznej obywateli.
2. Parlament Królewski jest niekadencyjnym organem władzy ustawodawczej.

Art. 2. [Sala obrad Parlamentu]
1. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej salą obrad Parlamentu.
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje wszystkim obywatelom Królestwa Dreamlandu. Prawo udziału w głosowaniu zastrzeżone jest dla deputowanych.

Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałkowie Parlamentu]
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Regulamin uchwalony przez Parlament może określać tryb tymczasowego przejęcia obowiązków Marszałka przez deputowanych.

Art. 4. [Nabywanie i utrata mandatu parlamentarnego]
1. Parlament składa się z deputowanych powoływanych przez Króla.
2. Deputowanym może zostać obywatel Królestwa, który wyrazi taką wolę w miejscu wyznaczonym przez Króla w sali obrad Parlamentu.
3. Nie może zostać deputowanym obywatel, który:
(1) dysponuje obywatelstwem krócej niż 14 dni;
(2) w przeszłości został skazany przez Sąd za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, i odbył karę co najmniej 6 miesięcy przed dniem ubiegania się o włączenie do Parlamentu;
(3) w przeciągu ostatnich 3 miesięcy został dwukrotnie skreślony z listy członków parlamentu.
4. Deputowany jest skreślany z listy deputowanych w sytuacji:
(1) zrzeczenia się członkostwa w Parlamencie;
(2) utraty obywatelstwa Królestwa;
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu deputowanego za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
(4) innej sytuacji przewidzianej prawem.
5. Skreślenie z listy deputowanych ogłasza – wraz z wyłożeniem przyczyny – Marszałek.
6. Marszałek prowadzi aktualną listę deputowanych w sali obrad Parlamentu.

Art. 5. [Obowiązki deputowanego]
1. Deputowany ma obowiązek udziału w obradach Parlamentu pod rygorem skreślenia z listy deputowanych w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach. Jeżeli w danym dniu zostaje zakończone więcej niż jedno głosowanie wówczas do absencji deputowanego, który nie wziął udziału w żadnym z nich liczy się te głosowania jako jedno głosowanie. Do absencji deputowanego nie zalicza się głosowań z okresu czasowego pozbawienia czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu oraz głosowania w trybie pilnym nad zatwierdzeniem dekretu.
2. W przypadku zakłócania prac Parlamentu Marszałek wymierzyć deputowanemu karę dyscyplinarną. Rodzaje kar i zakres ich stosowania określa Regulamin uchwalony przez Parlament.

Art. 6. [Inicjatywa ustawodawcza]
1. Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) deputowanemu;
(3) Premierowi Rządu Królewskiego;
(4) ministrowi w zakresie swojej właściwości.
2. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną mogą złożyć podmioty wymienione w pkt. 1-3 ust. poprzedzającego.
3. Projekt ustawy w sprawie organizacji i funkcjonowania Parlamentu może złożyć deputowany.

Art. 7. [Projekt ustawodawczy]
1. Prawidłowo złożony projekt ustawodawczy składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających przepisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 14 dni.

Art. 8. [Procedowanie i przyjmowanie uchwał i ustaw]
1. Parlament debatuje nad projektem ustawy i projektem uchwały.
2. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości. Projekt ustawy lub uchwały zostaje przyjęty zwykłą większością głosów jeżeli suma głosów „ZA” jest większa od głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” nie dolicza się do głosów „PRZECIW”.
3. Parlament podejmuje ustawy konstytucyjne w głosowaniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów całkowitej liczby deputowanych. Projekt ustawy konstytucyjnej zostaje przyjęty, jeżeli suma głosów „ZA” jest równa lub większa od 2/3 głosów całkowitej liczby deputowanych.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek przekazuje Królowi.
5. Uchwaloną uchwałę Marszałek ogłasza publicznie.

Art. 9. [Odrzucanie królewskiego weta]
1. Król ma prawo zawetować każdą ustawę za wyjątkiem ustawy konstytucyjnej i ustawy w sprawie organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego.
2. Król, wetując uchwaloną ustawę, zwraca ją Parlamentowi w sali obrad Parlamentu.
3. Marszałek Parlamentu przedkłada zawetowaną ustawę Parlamentowi, przeprowadzając powtórne głosowanie.
4. Parlament podejmuje zwróconą przez Króla ustawę w głosowaniu kwalifikowaną większością 3/5 głosów całkowitej liczby deputowanych. Ustawa zostaje powtórnie przegłosowana, jeżeli suma głosów „ZA” jest równa lub większa od 3/5 głosów całkowitej liczby deputowanych.
5. Powtórnie uchwaloną ustawę Marszałek przekazuje Królowi.

Art. 10. [Procedura zatwierdzania dekretu]
1. Król, wydając dekret w sprawach innych niż sukcesja królewska, regencja, zaszczyty państwowe, organizacja i funkcjonowanie dworu królewskiego, przedkłada go w sali obrad Parlamentu do zatwierdzenia przez Parlament. Marszałek przeprowadza debatę jak nad projektem ustawy, jednak bez prawa do składania poprawek. Król może dokonywać autopoprawek w przedłożonym dekrecie.
2. Król, przedkładając dekret Parlamentowi, może zażądać jego pilnego zatwierdzenia. W trybie tym Marszałek nie przeprowadza debaty, bezzwłocznie ogłasza głosowanie nad zatwierdzeniem dekretu, które to głosowanie trwa nie dłużej niż 48 godzin.
3. Parlament głosuje nad dekretem, zatwierdzając go zwykłą większością głosów. Dekret zostaje zatwierdzony, jeżeli suma głosów „ZA” jest większa od głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” nie dolicza się do głosów „PRZECIW”.
4. Zatwierdzony dekret Marszałek przekazuje Królowi.

Art. 11. [Regulamin Parlamentu]
1. Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej deputowanych, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.
2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.

Art. 12. [Postanowienia końcowe]
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Karolina Aleksandra, r.