Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Austro-Węgry]

BPSK nr 6570

Ekorre, dnia 16 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

Ratyfikujemy Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, zawarty z Monarchią Austro-Węgierską dnia 13 marca 2018 r. Tekst Traktatu znajduje się w załączniku.

(—) Karolina Aleksandra, r.

 

T R A K T A T
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Monarchią Austro-Węgierską

zawarty w dniu 13 marca 2018 r.

WYSOKIE UKŁADAJĄCE SIĘ STRONY:

Jej Królewska Mość Karolina Aleksandra, Królowa Dreamlandu etc.,
w imieniu własnym i Królestwa Dreamlandu,

reprezentowana przez

Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego,
Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu

oraz

W imieniu oraz z woli Franciszka Józefa II, z Bożej łaski cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, etc., etc.,

Regent Monarchii Xavery Kłopocki

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony nawiązują stosunki dyplomatyczne, uznają wzajemnie deklarowane granice i wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

Wysokie Układające się Strony deklarują wolę wymiany przedstawicieli dyplomatycznych w randze ambasadorów.

Art. 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.

1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.

2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:

a. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c. korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d. korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych knałach komunikacji;
e. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. b.

Art. 5.

Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.

1. Ambasador może zrzec się immunitetu.

2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.

Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, notyfikując ten fakt drugiej stronie. Wypowiedziany traktat traci moc z upływem siódmego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(—) Karolina Aleksandra, r.