Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret o ustroju Rządu Królewskiego

DEKRET
z dnia 28 marca 2018 r.

o ustroju Rządu Królewskiego

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Dekret określa skład Rządu Królewskiego, sposób wykonywania jego kolegialnych kompetencji i rozdział zadań między jego członkami oraz określa ramowo ustrój jednostek pomocniczych.

Art. 2. Określenia skrótowe, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
1) „Premier Rządu” — Premiera Rządu Królewskiego;
2) „Wicepremier Rządu” — Wicepremiera Rządu Królewskiego;
3) „jednostka pomocnicza” — rządową pomocniczą jednostkę organizacyjną.

Art. 3. 1. Rząd Królewski działa kolegialnie.
2. Rząd Królewski rozstrzyga przez jednomyślne uzgodnienia albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 4. 1. Rząd Królewski nadzoruje działalność ministrów ustawowych.
2. W szczególności Rząd Królewski może uchylić albo zmienić akt urzędowy ministra, o ile nie wywołał on nieodwracalnych skutków prawnych.

Rozdział 2
Członkowie Rządu Królewskiego

Art. 5. Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu i ministrów.

Art. 6. 1. Wybór i odwołanie Premiera Rządu określają przepisy Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. i dekretu królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza. Powoływanie i odwoływanie ministrów określają przepisy Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r.
2. Premier Rządu może:
1) powierzyć ministrowi wykonywanie funkcji Wicepremiera Rządu.
2) zarządzić wykonywanie przez siebie funkcji oznaczonego ministra ustawowego.

Art. 7. 1. Ministrami są w szczególności Minister Ksiąg i Rejestrów, Minister Policji, Minister Propagandy, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury i Nauki (ministrowie ustawowi).
2. Premier Rządu Królewskiego może, w drodze rozporządzeń, ustanawiać także inne urzędy ministrów (ministrowie pomocniczy), określać przypadające im zadania oraz znosić te urzędy.

Art. 8. 1. Parlament Królewski może wyrazić wotum nieufności Premierowi Rządu wykonującemu funkcję ministra ustawowego, na zasadach przewidzianych dla wyrażenia wotum nieufności ministrowi.
2. Wykonywanie funkcji ministra ustawowego przez Premiera Rządu ustaje wraz z wyrażeniem mu wotum nieufności. Premier Rządu nie zarządza powtórnie wykonywania przez siebie funkcji tego ministra.

Rozdział 3
Jednostki pomocnicze

Art. 9. Jednostkami pomocniczymi są Urząd Rządu Królewskiego i ministerstwa.

Art. 10. 1. Urząd Rządu Królewskiego podlega Premierowi Rządu i zapewnia obsługę Rządu Królewskiego jako całości, Premiera Rządu, Wicepremiera Rządu oraz ministrów, którym nie podlega żadne z ministerstw.
2. Rząd Królewski nadaje Urzędowi Rządu Królewskiego statut, określający jego ustrój.

Art. 11. 1. Rząd Królewski ustanawia, znosi i przekształca ministerstwa oraz nadaje poszczególnym ministerstwom statuty, określające ich ustrój.
2. Ministerstwo podlega oznaczonemu ministrowi ustawowemu i zapewnia jego obsługę.

Art. 12. 1. Urzędnicy jednostki pomocniczej dzielą się na sekretarzy stanu i pozostałych.
2. Organ, któremu podlega jednostka pomocnicza, może upoważniać urzędników tej jednostki do działania w oznaczonym zakresie w jego imieniu lub polecać im wykonanie określonych działań w jego imieniu.

Art. 13. 1. Premier Rządu powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rządu Królewskiego.
2. Na wniosek ministra, Premier Rządu powołuje i odwołuje sekretarzy stanu ministerstwa podlegającego temu ministrowi.
3. Minister powołuje i odwołuje pozostałych urzędników podlegającego mu ministerstwa.

Rozdział 4
Zadania i kompetencje członków Rządu Królewskiego

Art. 14. 1. Premier Rządu przewodniczy Rządowi Królewskiemu, koordynuje działalność poszczególnych członków Rządu Królewskiego oraz udziela ministrom wytycznych co do wykonywania ich zadań.
2. W granicach swoich zadań i prawem określonych uprawnień oraz wytycznych Premiera Rządu, minister działa samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Art. 15. Minister Ksiąg i Rejestrów zarządza finansami publicznymi, kieruje aktywnością państwa w życiu gospodarczym oraz prowadzi wszelkie prawem przewidziane rejestry, chyba że odnośnie poszczególnego rejestru przepis szczególny wskazuje inny organ właściwy do jego prowadzenia.

Art. 16. Minister Policji kieruje moderacją forum, ściga przestępstwa, w tym szczególnie sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa, zapewnia wykonywanie orzeczeń sądowych oraz sprawuje ogólną ochronę praworządności.

Art. 17. Minister Propagandy zapewnia należyte poinformowanie społeczeństwa o działalności Rządu Królewskiego i poszczególnych jego członków, promuje państwo w rzeczywistości internetowej i poza nią oraz kieruje sprawami opieki nad nowo zamieszkałymi w Królestwie Dreamlandu i integracji nowych obywateli dreamlandzkich.

Art. 18. Minister Spraw Zagranicznych reprezentuje państwo w stosunkach z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi, w zakresie niezastrzeżonym dla Króla i Premiera Rządu. Na zasadach określonymi odrębnymi przepisami uczestniczy nadto w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa.

Art. 19. Minister Kultury i Nauki otacza opieką działalność kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich i dreamlandzkie jednostki organizacyjne oraz współdziała z Królem i Dworem Królewskim w organizowaniu świąt i innych uroczystości państwowych.

Art. 20. Poszczególni członkowie Rządu Królewskiego wykonują także inne, przewidziane przepisami odrębnymi zadania.

Art. 21. 1. W granicach swoich zadań i w celu ich wykonania poszczególni członkowie Rządu Królewskiego mogą podejmować bez szczególnego, prawnego upoważnienia wszelkie działania niewładcze.
2. Działania niewładcze, wiążące się z wydatkowaniem środków publicznych lub zaciąganiem zobowiązań majątkowych przez państwowe osoby prawne, poszczególni członkowie Rządu Królewskiego podejmują z upoważnienia uchwały Rządu Królewskiego, określającej zakres działań, właściwego do ich podejmowania członka Rządu Królewskiego oraz kwotę dopuszczalnych wydatków lub zobowiązań.

Rozdział 5
Przepis końcowy

Art. 22. Dekret wchodzi w życie w terminie określonym w dekrecie z dnia 28 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające dekret o ustroju Rządu Królewskiego.

(—) Karolina Aleksandra