Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Wandystan]

Ekorre, dnia 28 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

ratyfikujemy Traktat Nowobananopesztański o współpracy, zawarty z Mandragoratem Wandystanu dnia 19 marca 2018 r. Tekst Traktatu znajduje się w załączniku.

***

T R A K T A T
NOWOBANANOPESZTAŃSKI
O WSPÓŁPRACY

Królestwo Dreamlandu
i
Mandragorat Wandystanu

celem zacieśnienia istniejących między nimi stosunków,
oraz aby zagwarantować obu Stronom synergię i pomyślność
zawierają Traktat następującej treści:

1. Mandragorat Wandystanu zobowiązuje się do zaimplementowania na stronie głównej Mandragoratu strumienia aktualności ze strony głównej Królestwa Dreamlandu.

2. Królestwo Dreamlandu zobowiązuje się do zaimplementowania na stronie głównej strumienia aktualności Wandei Ludu na stronie głównej Królestwa.

3. Za stworzenie i utrzymywanie infrastruktury odpowiedniego strumienia aktualności odpowiada kraj dostarczający.

4. Równoległe posiadanie obywatelstwa w obu państwach będących stroną traktatu, nie może być przyczyną ograniczenia praw politycznych w żadnym z nich.

5. Traktat niniejszy traci moc w przypadku:
1) wypowiedzenia go przez Królestwo Dreamlandu, po upływie 30 dni od dnia notyfikacji wypowiedzenia Mandragoratowi Wandystanu;
2) wypowiedzenia go przez Mandragorat Wandystanu, po upływie 30 dni od dnia notyfikacji wypowiedzenia Królestwu Dreamlandu;
3) w przypadku braku implementacji postanowień traktatu przed jedną ze stron w ciągu 30 dni od podpisania.

(—) Karolina Aleksandra