Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

ZPSK – Wezwanie sędziego pokoju

BPSK nr 955
LDKD #30695

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA
z dnia 26 czerwca 2009 roku

I. Wyznaczyć sędziego pokoju Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego do
orzekania w Sądzie Prowincji.

II. Sędzia pokoju Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki będzie orzekał w
Sądzie Prowincji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
z wyłączeniem spraw wynikających bezpośrednio z działalności federalnych
organów administracji rządowej.

III. Zarządzenie jest skuteczne z chwilą urzędowego ogłoszenia.

p.o. Prezesa Sądu Królestwa
(-) Artur Piotr, RS.