Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF PRK ws. odwołania Wiceministra Kultury

BPSK nr 5874
FDKD nr 23/6719

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2017 roku

w sprawie odwołania Wiceministra Kultury

Ja, Auksencjusz markiz Butodziej-Witt, Premier Rządu Królewskiego,

działając na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 7 ust. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, postanawiam, co następuje:

I. Ze stanowiska Wiceministra kultury odwołuje się Jego Ekscelencję sir Leszka van der Fryssau.

II. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Premier Rządu Królewskiego