Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Suderland)

Ekorre, dnia 17 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

ratyfikujemy Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, zawarty w dniu 15 stycznia 2017 r. z Republiką Suderlandu. Tekst Traktatu zawiera załącznik.

Alfred, r.

* * *

Załącznik

T R A K T A T
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Republiką Suderlandu
zawarty w dniu 15 stycznia 2017 roku

WYSOKIE UKŁADAJĄCE SIĘ STRONY:

Jego Królewska Mość Edward II,
Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;
reprezentowany przez:
Jego Ekscelencję Christiana barona von Klucka,
Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu

oraz

Jego Ekscelencja Karakal Stonoga,
w imieniu własnym i Republiki Suderlandu;
reprezentowany przez:
Jego Ekscelencję Grzegorza Brzęczyszczykiewicza,
Kierownika Resortu Spraw Zagranicznych Republiki Suderlandu,

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Republice Suderlandu oraz przedstawicielstwa Republiki Suderlandu w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Podpisali:

w imieniu Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu
(—) Christian von Kluck
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu

w imieniu Republiki Suderlandu
(—) Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych
Republiki Suderlandu