Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (RON)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 lipca 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o nawiązaniu stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Rzeczpospolitą Obojga
Narodów, podpisany przez przedstawicieli Królestwa Dreamlandu oraz
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w dniu 29 czerwca 2011 roku, za słuszny
i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.


TRAKTAT O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu a Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Spisany dnia 29 czerwca 2011 w Królewskim Mieście Warszawie

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Robert I, Król Dreamlandu

oraz

Jego Arcyksiążęca Wysokość Ferdynand von Habsburg Lotaryński Radziwiłł
Kanclerz Wielki Rządu Królewskiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów,

zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między
Królestwem Dreamlandu a Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Art. 2.
1. Królestwo Dreamlandu oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów
postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i
rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze
dyplomatycznej.
2. Wysokie Układające się Strony postanawiają nawiązać stosunki
dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić
nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II [Rozwiązywanie sporów]

Art. 3.
W razie zaistnienia wzajemnego sporu, bezzwłocznie nawiążą kontakt
upełnomocnieni przedstawiciele Wysokich Układających się Stron.

Art. 4.
Wysokie Układające się Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa
trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja taka nie
będzie miała jednak charakteru wiążącego.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Art. 5.
Wysokie Układające się Strony reprezentuje organ właściwy do spraw
zagranicznych.

Art. 6.
Reprezentantem każdej z Wysokich Układających się Stron na terenie
drugiego państwa jest mianowany zgodnie z prawem ambasador.

Rozdział IV [Ambasadorowie]

Art. 7.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela
obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na
ambasadora.

Art. 8.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany,
następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 9.
W kraju przyjmującym Ambasadora i jego majątek chroni immunitet dyplomatyczny.

Rozdział V [Współpraca]

Art. 10.
Wysokie Układające się Strony dążą do wzajemnej współpracy, której
warunki określane będą na podstawie dalszych umów międzynarodowych.

Art. 11.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie dyskryminować
obywateli państw sygnatariuszy, którzy podejmują działalność na ich
terenie.

Rozdział VI [Postanowienia Końcowe]

Art. 12.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania
niniejszego traktatu.

Art. 13.
Inne stosunki między Wysokimi Układającymi się Stronami regulować będą
dodatkowe umowy.

Art. 14.
Wysokie Układające się Strony wyrzekają się wojny jako środka
prowadzenia polityki międzynarodowej.

Art. 15.
Traktat może zostać uzupełniany w formie protokołów dodatkowych,
zaakceptowanych przez Wysokie Układające się Strony.

Art. 16.
Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy
traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym.
Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje
jednak immunitet dyplomatyczny.