Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Rotria)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 11 czerwca 2008 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, 
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o wzajemnym uznaniu i 
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, podpisany przez przedstawicieli 
Królestw Dreamlandu i Scholandii oraz Państwa Kościelnego Rotria w dniu 
10 czerwca 2008 roku, za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za 
wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.

TRAKTAT
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
w dniu 10 czerwca 2008 roku


Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Edward I Artur, Król Dreamlandu i
Jego Królewska Mość Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Scholandii,
w imieniu własnym oraz swoich sojuszniczych Królestw;
oraz
Jego Ekscelencja ummus Pontifex JW Innocentius I, Patriarcha i Biskup 
Państwa Kościelnego Rotria, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria;

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i 
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za 
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach 
używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki 
dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie wspólnego 
przedstawicielstwa sojuszniczych Królestw w Państwie Kościelnym Rotria 
oraz jednego przedstawicielstwa Państwa Kościelnego Rotria przy Sojuszu.

Art. 3.
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela 
obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach 
uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba, że 
sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, 
a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych 
jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa 
wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach 
masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa 
przyjmującego.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze 
dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z 
zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w 
ust. 2 (2).

Art. 4.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do 
podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
2. Królestwa sojusznicze zobowiązują się do szczególnej opieki nad 
Państwem Kościelnym Rotria w zakresie prowadzonej polityki zagranicznej.

Art. 5.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym 
Wysokich Układających się Stron.


(-) Edward I Artur
Król Dreamlandu

(-) Sanctitas Vestra Clemens II
Summus Pontifex,
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.

(-) Ulryk Dariusz Scholandzki
Król Scholandii