lut 242013
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 24 lutego 2013 roku

w sprawie utworzenia jednostki wojskowej Królewskiej Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa i w zw. z Zarządzeniem Marszałka Armii Królewskiej z dnia 24 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Królewskiej Akademii Morskiej,

stanowi się, co następuje:

I. Ustanawia się powołaną wyższą federalną uczelnię wojskową, zwaną dalej „Akademią”, jednostką wojskową Królewskiej Marynarki Wojennej.

II. Akademia znajduje się pod dowództwem Rektora-Komendanta lub wyznaczonego przezeń i podległego mu dowódcy garnizonu Akademii.

III. W skład Akademii wchodzi garnizon wojskowy w sile jednej chorągwi, pełniący zadania w zakresie obronności siedziby Akademii.

IV. Garnizon stacjonuje na terenie Akademii, dysponując wyodrębnionym mieniem.

V. Królewska Akademia Morska wyposaża garnizon Akademii w broń i inne środki walki.

VI. Decyzja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.