Maj 132013
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 13 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Królewskiej Akademii Morskiej

Na podstawie art. 6 w zw. z art. 5 ust. 4 i 5 Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej oraz art. 16 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa,

zarządza się, co następuje:

I. Dokonuje się następujących zmian Statutu Królewskiej Akademii Morskiej:
(1) w § 12 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: „2. Kierowników jednostek organizacyjnych znajdujących się w strukturze organizacyjnej wydziałów i instytutów powołuje i odwołuje dziekan wydziału lub dyrektora instytutu za zgodą Rektora-Komendanta.”,
(2) w § 17 ust. 1 skreśla się pkt. 2,
(3) w § 23 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „3. Zasady rekrutacji na studia określa Senat. W razie ich braku wystarcza złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu.”

II. Tekst jednolity Statutu Królewskiej Akademii Morskiej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Zmiany wprowadzone obowiązują od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

III. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Załącznik do Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Królewskiej Akademii Morskiej

STATUT
KRÓLEWSKIEJ AKADEMII MORSKIEJ

Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis
[t.j. z dnia 13 maja 2013 roku]

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Królewska Akademia Morska, zwana dalej „Akademią” jest wyższą federalną uczelnią wojskową. Oficjalnym skrótem jej nazwy jest „KAM”.
2. Siedzibą Akademii jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis, co nie wyklucza prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej w innych miastach Królestwa Dreamlandu.
3. Akademia działa na podstawie Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej (t.j. z dnia 14 lutego 2013 roku), Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa i Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 24 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia Królewskiej Akademii Morskiej.
4. Akademia jest jednocześnie jednostką wojskową na mocy Decyzji Marszałka Armii Królewskiej z dnia 24 lutego 2013 roku o utworzeniu jednostki wojskowej Królewskiej Marynarki Wojennej.
5. W sprawach nieuregulowanych przepisami, o których mowa w pkt. 3 i 4 tego paragrafu, należy kierować się tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi.

§ 2.
1. Akademia stanowi część dreamlandzkiego systemu edukacji i nauki. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności Królestwa, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, które mają służyć Armii Królewskiej, zaś w szczególności Królewskiej Marynarce Wojennej.
2. Do naczelnych zasad w prowadzonej przez Akademię działalności zalicza się w szczególności obowiązek głoszenia prawdy, poszanowanie godności człowieka, wolność nauczania i badań naukowych oraz tolerancję światopoglądową.

§ 3.
1. Akademia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających uczelnie wyższe.
2. W Akademii mogą działać organizacje zrzeszające żołnierzy, pracowników, studentów, kursantów, absolwentów oraz sympatyków Akademii.

§ 4.
1. Akademia posiada godło i znak armatora. Ich wzory przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego statutu.
2. Senat może ustanowić dodatkowe symbole Akademii.
3. Uroczystościami Akademii są:
(1) Święto Akademii (1 października),
(2) wręczenie dyplomów ukończenia studiów,
(3) Dzień Chorążego,
(4) promocja na pierwszy stopień oficerski,
(5) przysięga wojskowa kadetów,
(6) inne, ustanowione uchwałami Senatu.
4. Podczas uroczystości, o których mowa w pkt. poprzednim, członkowie Senatu występują w strojach akademickich oraz mundurach wojskowych z przysługującymi im insygniami.
5. Akademia może honorować w sposób określony uchwałą Senatu swoich szczególnie zasłużonych żołnierzy, pracowników, absolwentów i studentów oraz inne osoby przyczyniające się do rozwoju Akademii, jej zasłużone i przysparzające dobrego imienia.
6. Najwyższą godnością nadawaną przez Akademię osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego i Armii Królewskiej jest tytuł doktora honoris causa nadawany na wniosek przynajmniej dwóch członków wspólnoty akademickiej, zatwierdzany uchwałą Senatu.

§ 5.
1. Do zadań Akademii zaliczają się w szczególności:
(1) kształcenie kadr dowódczych i specjalistycznych dla jednostek wojskowych oraz innych jednostek podległych bądź nadzorowanych przez naczelne dowództwa sił zbrojnych,
(2) kształcenie kadr dydaktycznych i naukowych dla szkolnictwa wojskowego i jednostek badawczo-rozwojowych,
(3) kształcenie żołnierzy zawodowych posiadających tytuły zawodowe w celu uzupełnienia ich wiedzy ogólnej lub specjalistycznej,
(4) prowadzenie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa Królestwa,
(5) prowadzenie działalności wdrożeniowej i modernizacyjnej uzbrojenia, sprzętu wojskowego i wyposażenia technicznego przeznaczonego dla zapewniania bezpieczeństwa Królestwa,
(6) wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz oraz przeprowadzanie doświadczeń dotyczących techniki wojskowej i jej eksploatacji,
(7) prowadzenie doradztwa naukowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa Królestwa.
2. W realizacji zadań wykazanych w pkt. poprzednim, Akademia w szczególności:
(1) wychowuje studentów w wierności Królestwu Dreamlandu, kształtuje prawość charakteru, wzmacnia w nich poczucie lojalności, honoru i odpowiedzialności oraz gotowość do poświęceń, a także uczy dyscypliny, samodzielnego decydowania i działania w trudnych sytuacjach oraz podejmowania inicjatywy, zwiększa w nich wiarę w siebie i odporność psychiczną, rozwija umiejętność twórczego myślenia, zachęca do wytrwałości w pracy,
(2) upowszechnia wyniki badań naukowych i prowadzi doradztwo naukowe,
(3) współdziała z jednostkami organizacyjnymi Armii Królewskiej,
(4) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury dydaktycznej i badawczej, a ponadto rozwoju nauki i postępu technicznego.

§ 6.
1. Akademia współpracuje ściśle z Biblioteką im. Św. Róży, pełniącą rolę biblioteki akademickiej.
2. Szczegółowe zasady współpracy określa porozumienie zawarte przez Rektora-Komendanta z Dyrektorem Biblioteki.

§ 7.
Akademia finansuje swoją działalność w szczególności z dotacji budżetowych przyznawanych przez Armię Królewską i ministra właściwego do spraw nauki.

Rozdział II. Struktura organizacyjna

§ 8.
1. Jednostkami organizacyjnymi Akademii są:
(1) wydziały,
(2) instytuty,
(3) jednostki ogólnouczelniane,
(4) garnizon zapewniający realizację zadań Akademii jako jednostki wojskowej.
2. Jednostki ogólnouczelniane realizują dające się wyodrębnić zadania wspólne dla całej Akademii. Mogą być tworzone i likwidowane decyzją Rektora-Komendanta.
3. Garnizon Akademii realizuje zadania właściwe dla jednostek wojskowych. Jego strukturę określa Decyzja Marszałka Armii Królewskiej z dnia 24 lutego 2013 roku o utworzeniu jednostki wojskowej Królewskiej Marynarki Wojennej.
4. Mienie jednostek organizacyjnych Akademii stanowi wydzielona część mienia Akademii. Dysponują one wydzielonymi w budżecie Akademii środkami finansowymi.

§ 9.
1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Akademii, która organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i badawczą związaną z prowadzonymi kierunkami studiów.
2. Wydział może być utworzony, jeżeli zapewniona jest realizacja celu dydaktycznego Akademii w zakresie tradycyjnie wyodrębnionej lub dającej się wyodrębnić dziedziny wiedzy.
3. Wydziałem kieruje dziekan.

§ 10.
1. Ponadwydziałową jednostką organizacyjną Akademii jest Instytut, który organizuje i prowadzi działalność naukową, badawczą oraz może prowadzić działalność dydaktyczną w ustalonym przez siebie zakresie.
2. Instytut może być utworzony, jeżeli zatrudniona w nim będzie co najmniej jedna osoba z tytułem naukowym lub stopniem naukowym.
3. Instytutem kieruje dyrektor.

§ 11.
1. Regulamin organizacyjny wydziału lub instytutu może dookreślić właściwą danej jednostce strukturę organizacyjną.
2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. poprzedzającym zatwierdza Rektor-Komendant na wniosek dziekana wydziału lub dyrektora instytutu.

§ 12.
1. Dziekana wydziału, dyrektora instytutu, kierownika jednostki ogólnouczelnianej i dowódcę garnizonu powołuje i odwołuje Rektor-Komendant po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. Kierowników jednostek organizacyjnych znajdujących się w strukturze organizacyjnej wydziałów i instytutów powołuje i odwołuje dziekan wydziału lub dyrektora instytutu za zgodą Rektora-Komendanta..
3. Dopuszcza się kierowanie kilkoma jednostkami organizacyjnymi.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii odpowiadają za należyte ich funkcjonowanie.

Rozdział III. Organy Akademii

§ 13.
1. Organem kolegialnym Akademii jest Senat.
2. Organami jednoosobowymi Akademii są: Rektor-Komendant, dziekani i dyrektorzy instytutów.

§ 14.
1. Członkami Senatu są:
(1) Rektor-Komendant jako przewodniczący,
(2) prorektorzy,
(3) dziekani,
(4) dyrektorzy instytutów,
(5) kierownicy jednostek ogólnouczelnianych,
(6) dowódca garnizonu,
(7) wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii, mający tytuł naukowy lub stopień naukowy, w liczbie nie większej niż 2,
(8) wybrani przedstawiciele studentów, w liczbie nie większej niż 2.
2. Tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. poprzednim pkt. 7 i 8, określa Rektor-Komendant.
3. W posiedzeniach Senatu zawsze może brać udział także: Król i Marszałek Armii Królewskiej.
4. W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym mogą brać udział także: kanclerz i kwestor, jeżeli są powołani oraz dyrektor Biblioteki im. Św. Róży.

§ 15.
1. Do kompetencji Senatu należy:
(1) tworzenie i likwidowanie na wniosek Rektora-Komendanta jednostek organizacyjnych Akademii,
(2) uchwalanie akademickiego regulaminu studiów oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
(3) zatwierdzanie na wniosek Rektora-Komendanta regulaminów studiów poszczególnych jednostek realizujących cele dydaktyczne,
(4) opiniowanie projektów dotyczących działalności Akademii, mających szczególne znaczenie dla jej funkcjonowania,
(5) wybieranie prorektorów na wniosek Rektora-Komendanta,
(6) zatwierdzanie budżetu i sprawozdania z jego wykonania,
(7) podejmowanie innych rozstrzygnięć zastrzeżonych dla Senatu niniejszym Statutem.
2. Senat podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Senat może uchylić zarządzenie Rektora-Komendanta podjęciem uchwały bezwzględną większością głosów.

§ 16.
1. Rektor-Komendant piastuje najwyższą godność i przysługuje mu tytuł „Magnificencja”.
2. Rektor-Komendant może kierować działalnością Akademii przy pomocy prorektorów i kanclerza.
3. Rektor-Komendant reprezentuje Akademię na zewnątrz. Prorektorzy i kanclerz mogą reprezentować Akademię w zakresie przyznanych im kompetencji.
4. Rektora-Komendanta powołuje i odwołuje Marszałek Armii Królewskiej kierując się zasadami określonymi w art. 7 ust. 3. ustawy federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej.
5. Do czasu powołania Rektora-Komendanta jego funkcję sprawuje Marszałek Armii Królewskiej.

§ 17.
1. Do kompetencji Rektora-Komendanta należy:
(1) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Akademii,
(2) (skreślony)
(3) wnosi do Senatu o powołanie prorektorów,
(4) powołuje i odwołuje kanclerza i kwestora,
(5) ustala zasady zastępstwa i zakres obowiązków prorektorów, kanclerza i kwestora,
(6) wydaje zarządzenia w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Akademii,
(7) kieruje żołnierzy zawodowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych.
2. Rektor-Komendant jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów oraz żołnierzy zawodowych Akademii.
3. Rektor-Komendant, prorektorzy i kwestor mogą w imieniu Akademii nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Prorektorzy i kwestor mogą podejmować te działania tylko wówczas, gdy w zakresie ich kompetencji zostały one im przypisane.
4. Kanclerz kieruje wszelkimi sprawami administracyjnymi Akademii.
5. Kwestor odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Akademii, w szczególności opracowywanie budżetów i sprawozdań z ich realizacji.

§ 18.
1. Dziekan wydziału:
(1) sprawuje zarząd nad wydziałem,
(2) ustala regulamin organizacyjny wydziału i wnosi o jego zatwierdzenie przez Rektora-Komendanta,
(3) za zgodą Rektora-Komendanta w drodze postanowienia powołuje i odwołuje prodziekanów, kierowników jednostek wewnątrzwydziałowych, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich,
(4) za zgodą Rektora-Komendanta w drodze postanowienia tworzy i likwiduje jednostki wewnątrzwydziałowe,
(5) reprezentuje wydział na zewnątrz,
(6) bierze udział w pracach Senatu,
(7) sprawuje nadzór nad działalnością wydziału,
(8) jest przełożonym studentów, pracowników, doktorantów i żołnierzy wydziału,
(9) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych dotyczących studentów i doktorantów wydziału.
2. Ust. poprzedzający stosuje się odpowiednio do dyrektora instytutu.

Rozdział IV. Pracownicy Akademii

§ 19.
1. Stosunek pracy z:
(1) kierownikiem jednostki organizacyjnej Akademii nawiązuje Rektor-Komendant z chwilą ogłoszenia stosownego postanowienia,
(2) pracownikiem dydaktyczno-naukowym, jeżeli nie jest on jednocześnie kierownikiem, o którym mowa w pkt. poprzednim, nawiązuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Akademii z chwilą ogłoszenia stosownego postanowienia.
2. Stosunek pracy z pracownikiem Akademii ustaje z chwilą odwołania z następujących przyczyn:
(1) na własną prośbę,
(2) z powodu choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
(3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
(4) w razie odstąpienia od realizacji przyjętych obowiązków służbowych,
(5) w momencie ustania.

§ 20.
1. Wymogi kwalifikacyjne stawiane pracownikom dydaktyczno-naukowym ubiegającym się o objęcie stanowisk w Akademii określa właściwe rozporządzenie ministra federalnego do spraw nauki.
2. Wysokość wynagrodzeń pracowników Akademii ustala Rektor-Komendant w drodze zarządzenia w ciągu 30 dni od uzyskania osobowości prawnej przez Akademię.
3. Senat ma prawo zmieniać wysokość wynagrodzeń ustalonych przez Rektora-Komendanta.

Rozdział V. Studia i studenci

§ 21.
1. Studia na Akademii są bezpłatne.
2. Odpłatność za studia może być wprowadzona uchwałą Senatu:
(1) za powtórne uczestnictwo w kursach z uwagi na niezaliczenie ich w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie studenta lub doktoranta,
(2) za studia podyplomowe.

§ 22.
1. Jednostki dydaktyczne mogą ustalić indywidualny regulamin studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Senat.
2. W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w ust. poprzednim, daną jednostkę dydaktyczną obowiązuje akademicki regulamin studiów.

§ 23.
1. Studentem i doktorantem Akademii może być mieszkaniec Królestwa Dreamlandu i obcokrajowiec, który przedłoży kierownikowi jednostki dydaktycznej, na której chce podjąć studia, wniosek o przyjęcie na studia.
2. Wymagania w stosunku do studentów i doktorantów Akademii określa Marszałek Armii Królewskiej.
3. Zasady rekrutacji na studia określa Senat. W razie ich braku wystarcza złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu.
4. Po przyjęciu wniosku kandydat zostaje przyjęty w poczet studentów i doktorantów Akademii z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania na forum głównym Królestwa Dreamlandu lub innym miejscu właściwym dla Akademii.
5. Studenci składają ślubowanie następującej treści: „Wstępując do społeczności Królewskiej Akademii Morskiej, ślubuję uroczyście, z pełnym poczuciem odpowiedzialności, wolę sprostania obowiązkom studenta, prawość postępowania, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Przyrzekam: wytrwale dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, dbać o honor studenta i dobre imię Akademii, postępować zgodnie z regulaminem studiów oraz darzyć szacunkiem wszystkich członków wspólnoty akademickiej”.
6. Doktoranci składają ślubowanie następującej treści: „Świadom praw i obowiązków doktoranta Królewskiej Akademii Morskiej, uroczyście ślubuję: sumiennie zdobywać i twórczo rozwijać wiedzę oraz umiejętności w duchu prawdy, wolności i odpowiedzialności, dbać o honor doktoranta, dobre imię Akademii, wzbogacać jej dorobek i tradycje, darzyć szacunkiem wszystkich członków wspólnoty akademickiej, przestrzegać zasad współżycia społecznego, postępować zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich i innymi unormowaniami prawnymi”.

§ 24.
Wszystkim studentom i doktorantom Akademii przysługuje uposażenie wojskowe w wysokości 1.000 D od dnia przyjęcia na studia do dnia zakończenia studiów.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 25.
1. Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Marszałek Armii Królewskiej w trybie odpowiednim dla jego ogłoszenia.
2. Akademia może być zlikwidowana zgodnie z przepisami art. 16 ust. 5 ustawy federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa.
3. Statut wchodzi w życie z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Akademię.

Sorry, the comment form is closed at this time.