Lut 232014
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 23 lutego 2014 roku

w sprawie utworzenia jednostek wojskowych Królewskich Wojsk Lądowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa, pkt. IV Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 4 października 2012 roku o przywilejach wojskowych szlachty Królestwa oraz wniosku Margrabiego Alizonu z dnia 23 lutego 2014 roku w sprawie sformowania wojsk pospolitego ruszenia osady będącej własnością szlachcica,

stanowi się, co następuje:

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie strzelców pieszych o numerach od 1 do 2,
(2) chorągiew wsparcia i ochrony stanowisk ogniowych,
(3) baterie artylerii o numerach od 1 do 4.

II. Jednostki powyższe przechodzą pod komendę JE Siergiusza hrabiego Asketila, Margrabiego Alizonu. Ich dowódca może postanawiać o ich użyciu w czasie pokoju na terytorium Marchii Alizon dowolnie, a poza jej granicami wedle konsultacji z Sztabem Generalnym lub właściwymi organami władz publicznych.

III. Dowódca jednostek, o których mowa w pkt. I może ustalić i używać wzory ich symboli.

IV. Decyzja wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.