kw. 232014
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 4 października 2012 roku
[tj. z dnia 22 kwietnia 2014 roku]

o stopniach wojskowych sił zbrojnych Armii Królewskiej.

I. Żołnierze Armii Królewskiej mogą zajmować 13 stopni wojskowych.

II. Stopnie wojskowe podzielone są na 3 korpusy kadry:
(1) Korpus Szeregowych (Marynarzy), obejmujący stopnie numeru 1,
(2) Korpus Podoficerów, obejmujący stopnie numeru 2, 3 i 4,
(3) Korpus Oficerów, składający się z grupy:
a) oficerów młodszych, obejmującej stopnie numeru 5 i 6,
b) oficerów starszych (sztabowych), obejmującej stopnie numeru 7, 8 i 9,
c) generałów (admirałów), obejmującej stopnie numeru 10, 11 i 12.

III. Obywatele Królestwa Dreamlandu służący w Armii Królewskiej mogą zajmować 12 stopni wojskowych, we wszystkich korpusach kadry z wyjątkiem Korpusu Szeregowych (Marynarzy).

IV. Stopień wojskowy Marszałka Armii Królewskiej jest najwyższym, trzynastym stopniem wojskowym, nadawanym przez Króla dla żołnierza pełniącego dowództwo nad całością sił zbrojnych.

V. Stopnie wojskowe:
(1) we wszystkich korpusach kadry nadaje Marszałek Armii Królewskiej w imieniu Króla,
(2) po ukończeniu szkół wojskowych, w razie ich ustanowienia, nadaje się na wniosek rektorów tych szkół,
(3) w korpusie podoficerów i oficerów, z wyjątkiem nominacji generalskich i admiralskich, nadaje się na wniosek bezpośredniego przełożonego mianowanego żołnierza.

VI. Nominacje generalskie i admiralskie nadaje się po uzyskaniu zgody Króla.

VII. W wojskach lądowych, wojskach specjalnych, siłach powietrznych, piechocie morskiej, lotnictwie morskim, obronie wybrzeża i żandarmerii wojskowej wyróżnia się następujące stopnie wojskowe:
(1) Szeregowy (Ułan – w kawalerii, Kanonier – w artylerii),
(2) Kapral,
(3) Sierżant (Wachmistrz – w kawalerii, Ogniomistrz – w artylerii),
(4) Chorąży,
(5) Porucznik,
(6) Rotmistrz (Kapitan – w lotnictwie i kawalerii powietrznej),
(7) Major,
(8) Podpułkownik,
(9) Pułkownik,
(10) Generał brygady (Generał grupy – w lotnictwie i kawalerii powietrznej),
(11) Generał dywizji,
(12) Generał.

VIII. W flocie wyróżnia się następujące stopnie wojskowe:
(1) Marynarz,
(2) Mat,
(3) Bosman,
(4) Bosman floty,
(5) Porucznik Marynarki,
(6) Kapitan Marynarki,
(7) Komandor Podporucznik,
(8) Komandor Porucznik,
(9) Komandor,
(10) Kontradmirał,
(11) Wiceadmirał,
(12) Admirał.

IX. W gwardii wyróżnia się następujące stopnie wojskowe:
(1) Gwardzista (Kanonier – w artylerii),
(2) Kapral,
(3) Sierżant (Wachmistrz – w kawalerii, Ogniomistrz – w artylerii),
(4) Chorąży,
(5) Porucznik,
(6) Kapitan,
(7) Major,
(8) Podpułkownik,
(9) Pułkownik,
(10) Generał brygady,
(11) Generał dywizji,
(12) Generał.

X. Posiadanie określonego stopnia wojskowego uprawnia żołnierza do objęcia dowództwa nad przypisaną do stopnia jednostką wojskową.

XI. W wojskach lądowych, wojskach specjalnych, gwardii, z wyjątkiem kawalerii powietrznej w tych rodzajach sił zbrojnych, oraz w piechocie morskiej, obronie wybrzeża i żandarmerii wojskowej dowódcą:
(1) drużyny może być co najmniej Kapral,
(2) plutonu może być co najmniej Porucznik,
(3) chorągwi (szwadronu kawalerii lub baterii artylerii) może być co najmniej Rotmistrz (Kapitan – w gwardii),
(4) batalionu (dywizjonu kawalerii lub dywizjonu artylerii) może być co najmniej Major,
(5) pułku może być co najmniej Podpułkownik,
(6) brygady może być co najmniej Generał brygady,
(7) dywizji może być co najmniej Generał dywizji,
(8) korpusu może być Generał,
(9) armii może być Generał.

XII. W siłach powietrznych, kawalerii powietrznej i lotnictwie morskim dowódcą:
(1) skrzydła może być co najmniej Kapral,
(2) plutonu może być co najmniej Porucznik,
(3) eskadry może być co najmniej Kapitan,
(4) dywizjonu może być co najmniej Major,
(5) pułku może być co najmniej Podpułkownik,
(6) grupy może być co najmniej Generał grupy,
(7) dywizji może być co najmniej Generał dywizji,
(8) floty powietrznej może być Generał.

XIII. W flocie dowódcą:
(1) okrętu może być co najmniej Porucznik Marynarki,
(2) eskadry może być co najmniej Kapitan Marynarki,
(3) dywizjonu może być co najmniej Komandor Podporucznik,
(4) grupy bojowej może być co najmniej Komandor Porucznik,
(5) flotylli może być co najmniej Kontradmirał,
(6) floty może być co najmniej Wiceadmirał.

XIV. (skreślony)

XV. Awanse na stopnie wojskowe do stopnia Majora bądź Komandora Podporucznika odbywają się automatycznie na podstawie osiągnięcia progowych wartości punktowych Systemu Awansowania Żołnierzy, wskazywanych we wniosku o nadanie stopnia wojskowego z odpowiednim wyszczególnieniem.

XVI. Awanse na stopnie wojskowe od stopnia Podpułkownika bądź Komandora Porucznika wzwyż odbywają się z wyboru na podstawie osiągnięcia progowych wartości punktowych Systemu Awansowania Żołnierzy, wskazywanych we wniosku o nadanie stopnia wojskowego z odpowiednim wyszczególnieniem.

XVII. System Awansowania Żołnierzy określa załącznik do niniejszego postanowienia.

XVIII. (skreślony)

XIX. Obywatelom Królestwa ponownie wstępującym do służby wojskowej i będącym w stanie wylegitymować się posiadaniem danego stopnia wojskowego przez okazanie stosownego postanowienia o nadaniu lub królewskiego potwierdzenia stopień wojskowy przywraca się.

XX. Stopnie wojskowe są dożywotnie.

XXI. Żołnierz może stracić stopień wojskowy w wyniku:
(1) rażącej niesubordynacji w stosunku do przełożonego,
(2) niewykonania zarządzenia lub rozkazu,
(3) niestosowania się do postanowień Marszałka Armii Królewskiej,
(4) narażania na szwank dobrego imienia żołnierzy i Armii Królewskiej;
co następuje w formie kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia wojskowego przez bezpośredniego przełożonego żołnierza i po uzyskaniu zgody Marszałka Armii Królewskiej.

XXII. Sądowne stwierdzenie popełnienia przestępstwa przez żołnierza skutkuje zastosowaniem przez sąd środka karnego degradacji do stopnia Szeregowego bądź Marynarza i wydaleniem żołnierza ze służby.

XXIII. Sądownictwo wojskowe sprawuje Król.

XXIV. Uchyla się Postanowienie Marszałka Armii Królewskiej z dnia 15 sierpnia 2011 roku o stopniach wojskowych Sił Zbrojnych Armii Królewskiej.

XXV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej


ZAŁĄCZNIK
do P MAK z dnia 4 października 2012 roku
dodany Z MAK z dnia 22 kwietnia 2014 roku

System Awansowania Żołnierzy

I. Żołnierzom Armii Królewskiej nadawane są stopnie wojskowe po uzyskaniu progowej wartości punktowej dla danego stopnia wojskowego według Systemu Awansowania Żołnierzy, zwanego dalej „SAŻ”.

II. Punkty w SAŻ przyznawane są w następującym wymiarze z tytułu:
(1) każdego dnia czynnej służby wojskowej z wyłączeniem urlopów – 1 pkt.,
(2) odbycia szkolenia wojskowego z cyklu proponowanych przez Sztab Generalny – 20 pkt.,
(3) odbycia studiów wojskowych – 30 pkt.,
(4) udziału w rutynowych ćwiczeniach – 5 pkt.,
(5) przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych – 15 pkt.,
(6) udziału w manewrach krajowych – 20 pkt.,
(7) udziału w manewrach międzynarodowych – 50 pkt.,
(8) przygotowania i przeprowadzenia manewrów krajowych – 50 pkt.,
(9) przygotowania i przeprowadzenia manewrów międzynarodowych – 100 pkt.,
(10) każdego dnia pracy na stanowisku kwatermistrzowskim, sztabowym lub pomocniczym – 0,25 pkt.,
(11) każdego dnia pracy na stanowisku dowódczym właściwym podoficerom – 0,5 pkt.,
(12) każdego dnia pracy na stanowisku dowódczym właściwym oficerom młodszym – 0,75 pkt.,
(13) każdego dnia pracy na stanowisku dowódczym właściwym oficerom starszym – 1 pkt.,
(14) każdego dnia pracy na stanowisku dowódczym właściwym generałom (admirałom) – 1,5 pkt.,
(15) każdego dnia pracy na innym stanowisku kierowniczym w siłach zbrojnych i okręgach wojskowych – 1 pkt.,
(16) wykonania zadania administracyjnego – od 5 do 20 pkt., wedle uznania dowódcy,
(17) wykonania zadania graficznego – od 5 do 50 pkt., wedle uznania dowódcy,
(18) wykonania zadania informatycznego – od 10 do 100 pkt., wedle uznania dowódcy,
(19) wykonania zadania operacyjnego właściwego rodzajowi sił zbrojnych – od 5 do 30 pkt., wedle uznania dowódcy,
(20) wykonania zadania sztabowego związanego z uzbrojeniem sił zbrojnych – od 15 do 75 pkt., wedle uznania dowódcy,
(21) wykonania zadania dyplomatycznego lub związanego z służbą w Królewskiej Agencji Wywiadowczej lub Królewskiej Żandarmerii Wojskowej – od 5 do 75 pkt., wedle uznania dowódcy,
(22) każdego dnia udziału w działaniach wojennych lub misji poza granicami Królestwa Dreamlandu – 3 pkt.,
(23) wykonania innego zadania zleconego, gdzie indziej nieklasyfikującego się – od 5 do 20 pkt., wedle uznania Marszałka Armii Królewskiej.

III. Punkty umieszcza się w systemie informatycznym SAŻ, prowadzonego wedle wytycznych Sztabu Generalnego Armii Królewskiej.

IV. Każdy żołnierz samodzielnie umieszcza punkty w systemie, ma do nich wgląd i może na bieżąco monitorować stan zaawansowania danej kwalifikacji do awansu.

V. Punkty umieszczane w systemie informatycznym SAŻ są weryfikowane przez Marszałka Armii Królewskiej lub Szefa Sztabu Generalnego.

VI. Punkty sumuje się w sposób narastający. Po osiągnięciu poniższych wartości progowych żołnierz uzyskuje kwalifikację do awansu na stopień wojskowy:
(1) sierżanta bądź bosmana po osiągnięciu 20 pkt.,
(2) chorążego bądź bosmana floty po osiągnięciu 60 pkt.,
(3) porucznika bądź porucznika marynarki po osiągnięciu 100 pkt.,
(4) rotmistrza, kapitana bądź kapitana marynarki po osiągnięciu 150 pkt.,
(5) majora bądź komandora podporucznika po osiągnięciu 200 pkt.,
(6) podpułkownika bądź komandora porucznika po osiągnięciu 270 pkt.,
(7) pułkownika bądź komandora po osiągnięciu 350 pkt.,
(8) generała brygady, generała grupy bądź kontradmirała po osiągnięciu 500 pkt.,
(9) generała dywizji bądź wiceadmirała po osiągnięciu 700 pkt.,
(10) generała bądź admirała po osiągnięciu 900 pkt.

VIII. Dla arystokratów przyjętych do sił zbrojnych w stopniu porucznika bądź porucznika marynarki wartości progowe do awansów na kolejne stopnie wojskowe określone w pkt. poprzedzającym są mniejsze o 100 pkt. 

IX. W ciągu 30 kolejnych dni żołnierz może zostać awansowany o co najwyżej trzy stopnie wojskowe.

Sorry, the comment form is closed at this time.