Mar 102015
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 7 marca 2013 roku
[t.j. z dnia 10 marca 2015 roku]

w sprawie struktury Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa,

zarządza się, co następuje:

I. W strukturze Armii Królewskiej wyodrębnia się następujące:
(1) rodzaje sił zbrojnych:
a) wojska lądowe, zwane Królewskimi Wojskami Lądowymi,
b) siły powietrzne, zwane Królewskimi Siłami Powietrznymi,
c) marynarkę wojenną, zwaną Królewską Marynarką Wojenną,
d) siły specjalne, zwane Królewskimi Wojskami Specjalnymi,
e) gwardia, zwana Gwardią Królewską;
(2) służby wojskowe:
a) żandarmerię wojskową, zwaną Królewską Żandarmerią Wojskową,
b) służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, zwane Królewską Agencją Wywiadowczą.

II. W rodzajach sił zbrojnych występują następujące rodzaje broni:
(1) w Królewskich Wojskach Lądowych, Królewskich Wojskach Specjalnych i Gwardii Królewskiej: piechota, kawaleria i artyleria,
(2) w Królewskich Siłach Powietrznych: obrona powietrzna, obrona rakietowa,
(3) w Królewskiej Marynarce Wojennej: flota nawodna, flota podwodna, piechota morska, lotnictwo morskie, obrona wybrzeża.

III. Przepisy odrębne określać mogą szczegółową strukturę poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

IV. Królewska Agencja Wywiadowcza podlega dowództwu połączonego Sztabu Generalnego Wspólnoty Korony Ebruzów, w razie jego utworzenia.

V. Posługiwanie się emblematami, flagami i innymi oznakami przez poszczególne rodzaje sił zbrojnych i służb wojskowych regulują przepisy odrębne.

VI. Armia Królewska jest armią zawodową, z wyjątkiem pospolitego ruszenia. Pospolite ruszenie stanowią oddziały poborowe wojsk lądowych werbowane i grupowane przez szlachtę według przepisów odrębnych.

VII. Strukturę hierarchiczną jednostek wojskowych, zasad ich grupowania jak i stany etatowe poszczególnych jednostek wojskowych oraz stany uzbrojenia i wyposażenia wojskowego tych jednostek określają przepisy odrębne lub normy obronne.

VIII. Sztab Generalny Armii Królewskiej tworzą:
(1) Marszałek Armii Królewskiej jako Naczelny Wódz Sił Zbrojnych,
(2) Szef Sztabu Generalnego, którym może być żołnierz zawodowy z korpusu generałów bądź admirałów; funkcję może pełnić osobiście Marszałek Armii Królewskiej. W razie jego powołania Szef Sztabu Generalnego jest członkiem połączonego Sztabu Generalnego Wspólnoty Korony Ebruzów, zwanym Szefem Operacji Armii Królestwa Dreamlandu,
(3) dowódcy rodzajów sił zbrojnych i służb wojskowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV,
(4) dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.

IX. Na czele każdego rodzaju sił zbrojnych stoi Lord Dowódca z korpusu generałów bądź admirałów, na czele służb wojskowych stoi Lord Dowódca co najmniej z korpusu oficerów starszych, a na czele dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych stoi Lord Dowódca z korpusu podoficerów, oficerów lub generałów, powoływani i odwoływani przez Marszałka Armii Królewskiej, z wyjątkiem Lorda Generała Gwardii Królewskiej, który jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Króla. Jeżeli dany rodzaj sił zbrojnych, służb wojskowych lub dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych nie posiada dowódcy funkcję tę sprawuje Marszałek Armii Królewskiej.

X. Dowódcy rodzajów sił zbrojnych i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych tworzą Generalicje bądź Admiralicje i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowiące kwatery główne podległych im rodzajów sił zbrojnych i znajdujące się na terenie Domeny Królewskiej.

XI. Marszałek Armii Królewskiej może tworzyć kwatery główne i sztaby podległe Generalicji bądź Admiralicji, na wniosek dowódców rodzajów sił zbrojnych, Szefa Sztabu Generalnego lub z własnej inicjatywy.

XII. Do kompetencji Szefa Sztabu Generalnego należy w szczególności:
(1) Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych Armii Królewskiej,
(2) Zarządzanie finansami Armii Królewskiej,
(3) Reprezentowanie Armii Królewskiej na zewnątrz, w szczególności w połączonym Sztabie Generalnym Wspólnoty Korony Ebruzów.

XIII. Uchyla się:
(1) Postanowienie Marszałka Armii Królewskiej z dnia 4 października 2012 roku o strukturze Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego,
(2) Postanowienie Marszałka Armii Królewskiej z dnia 6 lutego 2013 roku o utworzeniu Biura Norm Obronnych.

XIV. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)