sty 072014
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie utworzenia jednostek wojskowych Królewskich Wojsk Lądowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa, pkt. IV Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 4 października 2012 roku o przywilejach wojskowych szlachty Królestwa oraz wniosku Namiestnika Koronnego Księstwa Surmali z dnia 6 stycznia 2014 roku w sprawie sformowania wojsk pospolitego ruszenia Prowincji,

stanowi się, co następuje:

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie strzelców pieszych o numerach od 1 do 12,
(2) chorągwie zabezpieczenia i logistyki o numerach od 1 do 4,
(3) chorągwie wsparcia i ochrony stanowisk ogniowych o numerach 1 i 2,
(4) baterie artylerii samobieżnej o numerach od 1 do 4,
(5) baterie artylerii stacjonarnej o numerach od 1 do 4,
(6) szwadrony kawalerii pancernej o numerach od 1 do 6.

II. W skład:
(1) Surmalajskich Batalionów Piechoty o numerach od 1 do 4, wchodzą po trzy chorągwie strzelców pieszych i po jednej chorągwi zabezpieczenia i logistyki,
(2) Temeryjskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej wchodzą cztery baterie artylerii samobieżnej oraz jedna chorągiew wsparcia i ochrony stanowisk ogniowych,
(3) Redańskiego Dywizjonu Artylerii Stacjonarnej wchodzą cztery baterie artylerii stacjonarnej oraz jedna chorągiew wsparcia i ochrony stanowisk ogniowych,
(4) Surmalajskich Dywizjonów Kawalerii Pancernej o numerach 1 i 2, wchodzą po trzy szwadrony kawalerii pancernej.

III. W skład Surmalajskiego Pułku Piechoty wchodzą cztery Surmalajskie Bataliony Piechoty.

IV. Oddziały powyższe zostają przekazane pod dowództwo Namiestnikowi Koronnemu Księstwa Surmali, który może nimi rozporządzać, w tym decydować o dyslokacji, zadaniach, przeznaczeniu, wyposażeniu i uzbrojeniu, wedle własnego uznania i na koszt Prowincji.

V. Namiestnik Koronny Księstwa Surmali ma prawo ustalić i używać nazwy, wzory emblematów jednostek wojskowych wymienionych w niniejszej decyzji.

VI. Decyzja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.